Bel (0412) 74 42 10 info@cirkel-advocaten.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Cirkel Advocaten, gevestigd en kantoorhoudende te Oss.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Cirkel Advocaten:

Cirkel Advocaten is een maatschap, bestaande uit natuurlijke personen, hierna ook wel aangeduid als “de Maatschap”.

De advocaten die in de maatschap samenwerken zijn: Mw. mr. J.E. Runhaar en mr. J.J. T. van der Loo.

b. Cliënt:

De contractspartij van Cirkel Advocaten, hierna ook “de opdrachtgever”.

c. Honorarium:

De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten als in sub d. bedoeld die Cirkel Advocaten voor de uitvoering met de cliënt is overeengekomen.

d. Verschotten:

De kosten die Cirkel Advocaten in het belang van de opdracht maakt.

e. Geschillencommissie:

De Geschillencommissie Advocatuur als bedoeld in de geschillenregeling advocatuur.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De overeenkomst

3.1 Een opdracht komt tot stand met een advocaat van de Maatschap.

3.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

4. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van de advocaat voor schade, voorwloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag dat in dat geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico. Op verzoek wordt een extract van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan u toegezonden.

b. Bij het inschakelen van derden zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.

5. Declaratie

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met BTW en eventuele verschotten verschuldigd.

b. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.

c. De advocaat is gerechtigd van de cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

d. In zaken die worden behandeld op basis van gefinancierde rechtshulp geldt het in dit artikel bepaalde slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen (de zogenaamde eigen bijdrage).

6. Betaling

a. Betaling van declaraties van de advocaat dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.

b. Indien de advocaat invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering -met een minimum van 15% van het openstaande saldo- ten laste van de cliënt.

c. Bij niet-tijdige betaling van de factu(u)r(en) (en/of voorschotnota) is de advocaat gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot dat aan de betalingsverplichtingen geheel is voldaan.

7. Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door de advocaat ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

7.2. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

8. Reikwijdte

Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de advocaat maar ook ten behoeve van de leden van de maatschap en de werknemers.

9. Tarieven

De advocaat heeft het recht het door hem/haar gehanteerde basis uurtarief (en de door hem/haar gehanteerde reiskostenvergoeding voor reizen per auto of trein) te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen de advocaat enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.

10. Toepasselijk recht

Op de tussen de advocaat en haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten en op eventuele ter uitvoering daarvan gesloten nadere overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11. Forumkeuze

Tenzij de Geschillenregeling Advocatuur is overeengekomen, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend en exclusief worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te ‘s-Hertogenbosch.

12. Geschillenregeling Advocatuur

De advocaat neemt deel aan en hanteert de geschillenregeling advocatuur, welke regeling een interne klachtenprocedure betreft inhoudende dat geschillen ten aanzien van de dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het reglement geschillencommissie advocatuur door de Geschillencommissie.

13. Diverse onderwerpen

13.1 De advocaat is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door de advocaat een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

13.2 Nadat een overeenkomst tot opdracht is beëindigd wordt het desbetreffende dossier met de relevante bescheiden – voor een periode van 5 jaar bewaard. Daarna heeft/hebben de advocaat en de leden van de Maatschap het recht het dossier volledig te vernietigen. Desgevraagd wordt op verzoek van de cliënt het dossier – geheel of gedeeltelijk – eerder vernietigd.

13.3 Ons kantoor ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Wij zijn dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Worden wij toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgen wij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat wij ons alsnog aansluiten bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangen wij derdengelden op de kantoorrekening.

 

Cirkel Advocaten

Raadhuislaan 21
5341 GL Oss
Telefoon: (0412) 74 42 10
Fax: (0412) 25 32 20
E-mail: info@cirkel-advocaten.nl

Pin It on Pinterest

Share This