Bel (0412) 74 42 10 info@cirkel-advocaten.nl

Privacyverklaring

Algemeen
Cirkel Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij op een andere manier verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, ook de gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Met het volgende geven wij uitvoering aan de in de AVG neergelegde informatieplicht.

Verwerkingsantwoordelijke
Cirkel Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. U maakt zelf de keuze of u dit wilt en of u daarvoor persoonsgegevens wilt achter laten.

Doel verwerking persoonsgegevens
Cirkel Advocaten verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
– innen van declaraties
– advisering, bemiddeling en verwijzing
– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen                                                          

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Cirkel Advocaten verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– uw persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, geboortedatum, nationaliteit, identiteitsbewijs, burgerlijke staat, BSN nummer, vreemdelingennummer.
– uw contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer, e-mailadres.
– uw financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer.

Wij krijgen deze gegevens meestal van uzelf ten behoeve van de dienstverlening doordat u onze website bezoekt, het formulier op onze website invult of via telefoongesprekken of e-mailcontact. Ook kunnen we persoonsgegevens krijgen van een derde (bijvoorbeeld een wederpartij), de Raad voor Rechtsbijstand of andere openbare registers en bronnen of het internet.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Cirkel Advocaten verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de rechtsgronden die genoemd worden in artikel 6 AVG namelijk:
-Voor de uitvoering van een overeenkomst
– een wettelijke verplichting
– met uw toestemming
– voor een gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Cirkel Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met anderen als dat nodig is voor onze juridische dienstverlening. U kunt hierbij denken aan waarneming van een andere advocaat, het laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek, een vertaalbureau of als er een IT-leverancier moet worden ingeschakeld. Maar ook als uw persoonsgegevens moeten worden verstrekt in verband met een (gerechtelijke) procedure of in correspondentie met de wederpartij. Wij kunnen ook persoonsgegevens verstrekken als daar een wettelijke verplichting voor is, bijvoorbeeld aan een toezichthouder of instantie met openbaar gezag.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens vertrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en de naleving van de AVG. Met degenen die uw persoonsgegevens namens en in opdracht van ons verwerken, wordt een overeenkomstgesloten die voldoet aan de vereisten van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens
Cirkel Advocaten hecht grote waarde aan de beveiligging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen er daarom voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden om het risico dat uw persoonsgegevens misbruikt of ongeoorloofd openbaar gemaakt worden zo klein mogelijk is.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Cirkel Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de  doeleinden waarvoor wij ze hebben verkregen. Op grond van de wet en de gedragsregels van de advocatuur bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende vijf jaar.

Privacy rechten van betrokkenen
U hebt het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of uw eerder gegeven toestemming in te trekken. U kunt uw verzoek sturen naar het Cirkel Advocaten, Raadhuislaan 21, 5341 GL Oss of info@cirkel-advocaten.nl

Er kunnen redenen zijn waarom wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld vanwege de geheimhoudingsplicht van advocaten of de wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik social media
Op de website van Cirkel Advocaten kunnen linken worden opgenomen om de site te delen op websites van anderen zoals Facebook of Linkedin. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor, de verwerking van persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico.

Statistieken
Cirkel Advocaten kan gebruiksgegevens bij de website voor statistische doeleinden bijhouden. De persoonsgegevens die op die manier verzameld worden zijn in beginsel anoniem en worden niet verkocht aan derden.

Aanpassing privacy statement
Cirkel Advocaten heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen zonder kennisgeving vooraf.

Vragen & Contact Bij vragen en opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met mr. J.J.T. van Loo vanloo@cirkel-advocaten.nl

 

 

 

Cirkel Advocaten

Raadhuislaan 21
5341 GL Oss
Telefoon: (0412) 74 42 10
Fax: (0412) 25 32 20
E-mail: info@cirkel-advocaten.nl

Pin It on Pinterest

Share This