Bel (0412) 74 42 10 info@cirkel-advocaten.nl

Sociaal zekerheidsrecht

Met sociaal zekerheidsrecht krijgt u te maken als u werkloos, ziek, arbeidsongeschikt of gepensioneerd wordt. Het is het geheel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat u een inkomen hebt als u daar niet zelf in kunt voorzien.

In het sociaal zekerheidsrecht worden de rechten en verplichtingen van iedereen die er mee te maken heeft geregeld. Het is daarom zaak dat u zich goed verdiept in uw rechten en verplichtingen. Dat voorkomt veel narigheid.

Niet alleen de uitkeringsgerechtigde heeft verplichtingen, ook de uitkerende instantie moet zich aan haar verplichtingen houden.

Onder het sociaal zekerheidsrecht valt onder andere:

 • Participatiewet, PW, de vroegere bijstandswet Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO
 • Zorgverzekeringswet
 • Algemene Kinderbijslagwet
 • Algemene Ouderdomswet, AOW
 • Algemene nabestaandenwet, Anw
 • Werkloosheidswet, WW
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, Wajong
 • Toeslagen via de belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag)
 • Heffingskortingen
 • Studiefinanciering via Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO

 

Enkele problemen die zich kunnen voordoen in het sociaal zekerheidsrecht:

Schenden van de inlichtingenplicht

De regels zijn streng. Heeft u zich niet aan uw verplichtingen gehouden, dan kan de uitkering worden verlaagd en zelfs beëindigd. Heeft u ten onrechte een uitkering gehad, dan moet het te veel ontvangen bedrag worden terugbetaald of het wordt verrekend met latere betalingen.

Dat u de regels niet kent, zal voor de uitkerende instantie in beginsel geen excuus zijn; u wordt geacht de regels te kennen. Een van de regels is dat u de uitkerende instantie inlicht over wijzigingen in uw situatie. Doet u dat niet, dan overtreedt uw de inlichtingenplicht. In dat geval moet het UWV, de SVB of gemeente een maatregel of een bestuurlijke boete opleggen. Er wordt alleen een boete opgelegd als het u te verwijten valt dat u de inlichtingenplicht heeft overtreden.

In lang niet alle gevallen is er sprake van verwijtbaarheid. Het is dan zaak om alle relevante omstandigheden te inventariseren en vervolgens de uitkerende instantie daarvan op de hoogte te stellen in een bezwaarschrift.

Het woonlandbeginsel

Bij bepaalde uitkeringen speelt sinds 2012 het zogenaamde woonlandbeginsel een rol. Het woonlandbeginsel bepaalt dat diverse uitkeringen worden verlaagd als de inkomensgerechtigde of het betreffende kind woont in een land buiten Europa met een lager prijspeil.

Soms wordt het woonlandbeginsel verkeerd toegepast. In dat geval kan ik u helpen dit te corrigeren.

Passende arbeid

Bij de meeste uitkeringen wordt van u verwacht dat u zo snel mogelijk een eigen inkomen gaat verdienen. U moet dus passende arbeid accepteren.

Passende arbeid houdt niet in dat u terug kunt keren naar hetzelfde werk, het kan ook ander werk zijn. Het begrip passende arbeid heeft geen vaste betekenis. In het kort komt het er op neer dat hoe langer u een beroep doet op een uitkering vanwege werkloosheid (PW of WW), u steeds meer soorten werk moet accepteren, ook werk dat beneden uw niveau ligt en/of een langere reistijd heeft dan u gewend was.

Gezamenlijke huishouding

Als u gaat samenwonen kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Een uitkering voor samenwonenden is lager dan de uitkering voor twee personen die alleen wonen.

Personen die samenwonen zijn daarom verplicht dit te melden bij de uitkeringsinstantie.  Indien u in hetzelfde huis woont met iemand en u elkaar helpt, samen eet, samen boodschappen doet, enzovoort, dan wordt al snel aangenomen dat er sprake is van samenwoning.

In veel gevallen is het probleem dat de uitkerende situatie niet van alle persoonlijke omstandigheden op de hoogte is en dan een beslissing neemt die in uw nadeel uitvalt. Met het indienen van een bezwaarschrift kan dit mogelijk gecorrigeerd worden.

Cirkel Advocaten

Raadhuislaan 21
5341 GL Oss
Telefoon: (0412) 74 42 10
Fax: (0412) 25 32 20
E-mail: info@cirkel-advocaten.nl

Pin It on Pinterest

Share This